Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie i przeglądanie tej strony internetowej odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ani Hofstee Preventie Service, ani żadna inna firma zaangażowana w tworzenie, budowanie lub dostarczanie tej strony nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody lub kary wynikające z dostępu do tej strony lub korzystania z niej.

Z zastrzeżeniem powyższego, wszystko na tej stronie jest dostarczane „tak jak jest” i „tak jak jest dostępne” bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub tych, które nie mają wpływu na własność intelektualną osób trzecich.

Hofstee Preventie Service zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, ulepszeń, poprawek i / lub zmian na tej stronie internetowej i w niniejszych warunkach w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Dla tych warunków zastosowanie ma prawo holenderskie.

Wszelkie pozwy sądowe przeciwko Hofstee Preventie Service należy kierować do holenderskiego sądu.

Jeśli nie zostanie to zrobione w ciągu roku od powstania takiego roszczenia lub powództwa, roszczenie lub pozew wygasa.